Algemene voorwaarden 

Regressie- en Reïncarnatietherapeut Sylvia Merens
Vondelkerkstraat 24-1, 1054 KZ Amsterdam,
KvK nummer: 52611248.

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Regressie- en Reïncarnatietherapeut Sylvia Merens (hierna te noemen Sylvia Merens). Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de complementaire zorg.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Sylvia Merens zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst. 
 3. In deze voorwaarden wordt Sylvia Merens als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn. 
 4. De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.  
 5. De opdracht tot het verrichten van een complementaire zorg behandeling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 | Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Mondelinge aanbiedingen door Sylvia Merens zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 
 3. Tenzij anders is overeengekomen is Sylvia Merens gehouden haar aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3| Overeenkomst

 1. De overeenkomst tot het verrichten van complementaire zorg wordt eerst bindend door Sylvia Merens’ schriftelijke bevestiging.  Deze schriftelijke bevestiging (behandelovereenkomst) kan in de praktijk getekend worden of via de mail gestuurd worden of geprint via de post.
 2. Elke met Sylvia Merens aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze beoordeling geschiedt uitsluitend door Sylvia Merens. Opdrachtgever zal toestaan dat Sylvia Merens zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. 
 3. Gegevens en/of informatie die Sylvia Merens ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor meditatie, onderwijs en massage e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d., zijn voor Sylvia Merens niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 4 | Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

 1. Sylvia Merens aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Sylvia Merens onverlet.   
 3. Algemene voorwaarden worden slechts door Sylvia Merens aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden. 

Artikel 5 | Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle door Sylvia Merens verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sylvia Merens. 
 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Sylvia Merens en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Sylvia Merens om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Artikel 6 | Verplichtingen van Sylvia Merens

 1. Sylvia Merens is verplicht zich de complementaire zorgtaken naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst.
 2. Sylvia Merens zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.
 3. Sylvia Merens behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG., de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   
 4. Sylvia Merens zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Sylvia Merens verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.

Artikel 7 | Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Sylvia Merens tijdig kan beschikken; 

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde (medische) gegevens en indien nodig ook over de medische toestemming van een daartoe bevoegd persoon die ingeschreven is in het BIG-register. Mocht overleg met Sylvia Merens noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met toestemming van de opdrachtgever overleg gevoerd worden met de BIG geregistreerde deskundige.
 2. Sylvia Merens stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en de daarmee verbonden medisch advies van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Sylvia Merens te stoppen. Sylvia Merens respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Sylvia Merens stelt geen medische diagnoses;
 3. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, ter beschikking te stellen, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever.   
 4. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. 
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Sylvia Merens voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 6. De opdrachtgever dient Sylvia Merens van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn -  te voorzien. 

Artikel 8 | Annuleren afspraken

 1. Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur  voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Sylvia Merens door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Sylvia Merens de eerste keer de helft van de behandeling in rekening brengen, de tweede keer het gehele bedrag.  Een uitzondering is indien de opdrachtgever binnen de 24 uur ontdekt dat hij/zij Corona-achtige klachten heeft. Er kan/ en opdrachtgever dient  in dat geval te allen tijde worden afgezegd/afgezegd te worden.

Artikel 9 | Meer en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 
 2. Tijdens complementaire zorg behandelingen, mondeling of schriftelijk opgedragen extra werkzaamheden door de opdrachtgever komen voor verrekening in aanmerking. Dit betreffen werkzaamheden die niet in de  (behandel)overeenkomst opgenomen  waren. 
 3. Door Sylvia Merens te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 | Annuleren 

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Sylvia Merens gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs,  te betalen en is hij overigens jegens Sylvia Merens gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. 
 2. Opdrachtgever zal eveneens aan Sylvia Merens  als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Sylvia Merens te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht. 
 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Sylvia Merens zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 
 4. Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Sylvia Merens schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11 | Opleveringstermijnen

 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Sylvia Merens schriftelijk in gebreke te stellen. 
 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Sylvia Merens geen beletselen zijn de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van complementaire zorg behandelingen ter hand te nemen. 

Artikel 12 | Reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na constatering van een gebrek aan een verrichtte behandeling in het kader van de complementaire zorg zoals deze omschreven is in de behandelovereenkomst, Sylvia Merens terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de  behandeling Sylvia Merens wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
 3. Sylvia Merens dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.  
 4. Indien de reclame naar het oordeel van Sylvia Merens juist is, zal Sylvia Merens hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. 

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

 1. Sylvia Merens is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
  3. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 
 2. Sylvia Merens is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de behandelovereenkomst. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Sylvia Merens of van hen, die door Sylvia Merens te werk zijn gesteld op de aan Sylvia Merens opgedragen werk(en). 
 3. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Sylvia Merens is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
 4. Sylvia Merens is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Sylvia Merens is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding. 
 5. Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever. 
 6. Sylvia Merens is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 14 | Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke  werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies  of beschadiging van goederen bij transport naar Sylvia Merens of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Sylvia Merens, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Sylvia Merens, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Sylvia Merens overmacht op, die Sylvia Merens ontheft van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van de behandelingen, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 
 2. Sylvia Merens is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te harer eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 

Artikel 15 | Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Sylvia Merens ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 
 2. De in het vorige lid van dit artikel  vermelde rechten heeft Sylvia Merens eveneens, indien  de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is  of wordt overgenomen, of indien  hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Sylvia Merens op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn. 

Artikel 16 | Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant na afloop te worden voldaan.
 2. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
 3. De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
 4. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.
 6. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 97,50 euro bedragen.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 8. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving. 

Artikel 17 | Geschillen

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Sylvia Merens, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 
 2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Sylvia Merens onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet Wkkgz. Jeugdzorg opnemen. De Nationale ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader zoals bij een ondertoezichtstelling die uitgesproken is door een rechtbank. Sylvia Merens heeft het recht om een geschil in het kader van de verrichte complementaire zorg voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Bij klachten voor vrijwillige jeugdzorg kan Sylvia Merens zich richten tot het AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.