Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor Sylvia Merens Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie (verder genoemd Sylvia Merens Praktijk), Vondelkerkstraat 24-I, 1054 KZ Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 52611248, vertegenwoordigt door Sylvia Merens, hierna genoemd de therapeut.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Sylvia Merens Praktijk tenzij van deze voorwaarden door partijen is afgeweken en uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1 – De therapeut

Lid 1. De therapeut, Sylvia Merens, is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), registratienummer: 200143R, de Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatietherapeuten, NVRT, registratienummer NVRT.1325.L. Ook is zij aangesloten bij de Vereniging voor Integrale Vitaliteitskunde (VIV), registratienummer 1907987.

Lid 2. Alle reïncarnatie- en regressietherapeuten, lid van Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten, zijn gehouden aan het Reglement Beroepscode en vallen onderet Reglement Tuchtrecht van de NVRT.

Lid 3. De therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van de NVRT.


Lid 4. De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de NVRT. 

Artikel 2 – De behandelovereenkomst bij Regressie- en reïncarnatietherapie

Lid 1. De behandelovereenkomst is de overeenkomst die uitdrukkelijk of impliciet is gesloten tussen de therapeut en de cliënt bij aanvang van de therapie. 

Lid 2. De behandelovereenkomst bestaat uit het intakegesprek en/of één of meerdere therapiesessies.

Lid 3. De behandelovereenkomst is bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een therapiesessie.

Lid 4. Niet correct of onvolledig verstrekte gegevens in het intakegesprek vallen onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

Lid 5. Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd het therapieproces te stoppen, dan wel op te schorten. De therapeut zal de cliënt, indien hij/zij dat wenst verwijzen naar een andere therapeut.

Lid 6. De cliënt vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie of informatie van welke aard dan ook.

Artikel 3 – Kindertherapie

Lid 1. In geval van kindertherapie, vindt er periodiek overleg plaats met de wettelijke vertegenwoordigers van het kind waarbij mondeling verslag wordt gedaan van de therapie en ontwikkelingen van het kind.

Lid 2. Wettelijke vertegenwoordigers van het kind kunnen tussendoor altijd vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Berichtgeving hiervan is voor de therapeut dan gewenst.

Lid 3. Op het moment dat er sprake is van een situatie die, voor het welbevinden van het kind, ondanks ondersteuning, ernstig bedreigend is, is er een wettelijk recht voor de therapeut hiervan melding te doen. 

 Artikel 4 – Tarieven, betalingsvoorwaarden en annulering van Regressie- en Reïncarnatietherapie

Lid 1. Het sessietarief is € 140,- . Dit tarief is voor particulieren, en is inclusief voorbereiding, materiaalkosten en verslaglegging voor gebruik van de praktijk. Voor bedrijven kan afhankelijk van de vraag een offerte op maat worden gemaakt.

Lid 2. Indien de cliënt een therapiesessie van maximaal 2 uur wenst, dient de cliënt dit bij het maken van de afspraak kenbaar te maken. 

Lid 3. Een gemiddelde sessieduur van de therapie is 2 uur. Een uitloop van maximaal een ½ uur is mogelijk en te verwachten. Voor zover de sessieduur van 2 uur wordt overschreden, wordt het meerdere naar rato in rekening gebracht. 

 Lid 4. De betalingswijze is met pinpas of contant na afloop van de therapiesessie. De cliënt ontvangt een factuur per mail.

Lid 5. Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur voor de therapiesessie telefonisch of per mail worden afgezegd. Indien de cliënt later afzegt, worden de kosten van de therapiesessie de eerste afzegging voor de helft en vanaf de tweede afzegging volledig in rekening gebracht. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur.

Lid 6. Indien een afspraak omwille van redenen van de therapeut niet kan doorgaan, krijgt de cliënt hiervan telefonisch bericht. De kosten van de geplande therapiesessie komen dan te vervallen.

Lid 7. Op het moment dat de therapeut enige tijd ziek, met vakantie of anderszins verhinderd is, verwijst zij naar de website van de NVRT (www.nvrt.nl) waarop vervangende therapeuten te vinden zijn per regio.

Lid 8. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid bij Regressie- en Reïncarnatietherapie

Lid 1. Deelname aan therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid en is voor eigen verantwoordelijkheid. Door het starten van therapie verklaart de cliënt zich akkoord met dit uitgangspunt.

Lid 2. De cliënt is zowel voor als na een therapiesessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal functioneren, handelen en welzijn.

Lid 3. De duur en resultaat van het therapieproces is in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de cliënt. Zelfwerkzaamheid van de cliënt is onderdeel van het therapieproces.

De therapeut kan niet garanderen dat de therapie leidt tot een bepaald gewenst resultaat en is derhalve niet aansprakelijk voor het niet behalen van het beoogde therapieresultaat. 

 Artikel 6 – Cliëntdossier bij Regressie- en Reïncarnatietherapie

Lid 1. De door de cliënt verstrekte gegevens worden door de therapeut vertrouwelijk behandeld.

Lid 2. Het dossier van de cliënt wordt bewaard binnen Sylvia Merens Praktijk en blijft na beëidiging van het therapieproces eigendom van de therapeut.

Lid 3. Ten gevolge van de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, geldt voor het dossier van de cliënt een bewaarplicht van 10 jaar. Uitsluitend na schriftelijke opdracht van de cliënt kan tot eerdere vernietiging worden overgegaan. De financiële gegevens (cliëntadministratie) worden vanwege de fiscale wetgeving te allen tijde minimaal 7 jaar bewaard.

Artikel 7 – Geschillen bij Regressie- en Reïncarnatietherapie

Lid 1. De therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van de NVRT, en de RBCZ.

Lid 2. De therapeut verwijst de cliënt met een klacht indien nodig door naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Lid 3 Indien de klachtenfunctionaris niet in staat blijkt tot een gewenste oplossing te komen, kan de cliënt de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Artikel 8 – Disclaimer

Lid 1. Aan de met zorg opgestelde inhoud van geschreven teksten op deze site van Sylvia Merens Praktijk, of aan verzonden nieuwsbrieven of emails kunnen geen rechten ontleend worden, ook niet aan de al dan niet tijdige ontvangst daarvan.

Lid 2. De therapeut is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Lid 3. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Sylvia Merens Praktijk, geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Lid 4. Op alle door de therapeut verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.


Door het starten van therapie verklaart de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.