MELDCODE

Sylvia Merens is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Sylvia Merens let op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en reageert  effectief  op deze  signalen.

Sylvia Merens stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast:

Stap 1: Ik breng signalen in kaart bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 2: Ik overleg met een collega of raadpleegt eventueel Veilig Thuis.:

Stap 3: Ik heb een gesprek met de cliënt om wie het gaat indien mogelijk.

Stap 4: Ik weeg of sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Stap 5: Ik beslis of melden noodzakelijk is en/of hulp verlenen/organiseren ook mogelijk is.

De definitie in de Wet maatschappelijke ondersteuning huiselijk geweld is: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring.

Onder geweld wordt verstaan de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer- gerelateerd geweld.

Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-) partners gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eer-gerelateerd geweld, huwelijksdwang,

vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten, ook als deze ouders op verschillende adressen wonen (latrelatie)
Niet de locatie maar de relatie is bepalend.

Het gaat om de relatie tussen pleger en slachtoffer en niet om de locatie waar het geweld plaats vindt.

Onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

Voor meer informatie kijk op Meldcode van de Rijksoverheid.